فال محیط زیستی
کاری از انجمن پیام آوران سبز سمیرم
ای دوستدار طبیعت
آدمی ریشه در خاک و طبیعت زیبا دارد،
که انسان های پاک روان، نسیم دل انگیز این زیبایی اند
نیت کن در جهت پاسداری از طبیعت آسیب دیدمان
قدمی برداری و از اصلاح خودت شروع کنی...
با خلوص نیت یکی از فال ها را انتخاب کن